Socialsekreterares erfarenheter av klientmöten under Covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg erfar att Covid-19-pandemin har påverkat deras arbetssätt och möten med klienter. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Intervjumaterial från åtta yrkesverksamma socialsekreterare samlades in och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att socialsekreterares arbetssätt i möten med klienter i större utsträckning har övergått från fysiska möten till digitala till följd av Covid-19-pandemin. Resultatet visar att de fysiska mötena är en del av det sociala arbetet, och socialsekreterare behöver göra en bedömning när fysiska möten inte går att utesluta. Viktiga faktorer i klientens livssituation missas till följd av de uteblivna fysiska mötena som för med sig konsekvenser för klienten. Att skapa relationer till klienter via digital kommunikation ses som en större utmaning än via fysisk möten. Nya klienter riskerar att inte få den individanpassade hjälp som de har rätt till. Vidare visar resultatet att telefon- och videomöten sparar resurser, frigör tid samt möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt. Resultatet visar att uppkopplingen och teknologin kan utgöra ett hinder för digital kommunikation samt att samverkansmöten över digitala enheter är komplicerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)