En bro eller en ö : En studie av elevers upplevelse av Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Annika Lilja; [2021]

Nyckelord: Förståelse; inflytande; KASAM; yrkesintroduktion;

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att öka kunskapen om elevers känsla av sammanhang på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion utifrån begreppen förståelse, mål och inflytande. Frågeställningarna är huruvida eleverna vet vilket program de går och vad detta innebär, samt hur skolans sätt att organisera sitt yrkesintroduktionsprogram påverkar elevernas känsla av sammanhang och om de upplever sig ha inflytande över sin utbildning. Som teoretisk bakgrund har Antonovskys KASAM använts liksom Sandberg och Targamas organisationsteori, vilken utgår ifrån att en människa alltid handlar utifrån sin förståelse och delvis bygger på fenomenologin och tanken om att vi alla lever i subjektiva livsvärldar. Den metod som använts har varit kvalitativa intervjuer, vilka då det gäller eleverna haft som fokus att tydliggöra deras upplevelser av sitt program, medan det i intervjuerna med personalen mer handlat om att få fram fakta kring upplägg och organisation. Resultatet visar att de flesta av de intervjuade eleverna har en relativt god förståelse för sitt program. Här finns dock en koppling mellan hur styrt och tydligt organiserat programmet är och elevernas förståelse av detta. Om personalen upplever sig ha kontroll över programmets uppbyggnad och förmår kommunicera detta till eleverna så upplever också de förståelse och kontroll. Då det gäller inflytandet är eleverna mer tveksamma, samtidigt som de flesta av dem ger uttryck för att ha fått vara delaktiga i planeringen av sina studier. Ett resultat som framkom utan att ha studerats var hur viktiga lärarna var för eleverna. De flesta av dem nämnde lärarna som väldigt betydelsefulla för sina möjligheter att klara  studierna, vilket tydliggjorde slutsatsen att organisationens betydelse är underordnad kontakten och kommunikationen med lärarna. En god relation med stöttande och kommunicerande lärare verkar alltså vara den viktigaste komponenten i skapandet av KASAM. Genom relationen skapas oftast förståelsen.  Genom denna föds också ofta mål för framtiden och i samtalet läggs grunden för inflytande. I arbetet som specialpedagog är det nödvändigt att arbeta med alla nivåer inom organisationen, varför det finns ett behov av att inte bara undersöka individens upplevelse utan också koppla denna till grupp och organisation.  Att ha en förståelse för hur ens utbildning är upplagd och vad den ska syfta till är en viktig grund för inlärningsprocessen. Den elev som har en stark känsla av sammanhang kommer antagligen också att prestera bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)