Intervjustudie om behandlares erfarenhet av manliga patienter i Emotion Regulation Group Therapy

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Marika Thörn; [2021]

Nyckelord: ERGT; Emotion Regulation Group Therapy;

Sammanfattning: Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) är en transdiagnostisk gruppbehandling för personer med svårigheter med känsloreglering och självskadebeteende. Nationella självskadeprojektet, som fört behandlingsmetoden till Sverige, rekommenderar att genusspecifika förhållningssätt utvecklas för att göra vården mer jämlik. Syftet med denna studie var att beskriva behandlarnas kliniska erfarenhet av ERGT och manliga patienter. Sex behandlare blev intervjuade. Metod för analys av intervjuerna var systematisk textkondensering. Resultat visade att behov av genusperspektiv i ERGT var störst i början av vårdkontakten då bedömning av svårigheter med känsloreglering och bedömning av förekomst av självskada sker. Det som kräver särskild medvetenhet är att män kan ha svårt att beskriva känslor och hur självskadebeteendet ofta är mer indirekt. Erfarenheten hos behandlare var att upplevelsen av olikheter minskade med tiden, då gruppen kunnat se bortom föreställningar och normer, att det svårighet med känsloreglering och självskadebeteendets funktion istället var det gemensamma. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)