Ett verktyg för planering : Ett utvecklingsinriktat examensarbete om att utveckla en planeringsmall för fritidshemmet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Det här är ett utvecklingsinriktat examensarbete som handlar om skapandet av en ny planeringsmall. Syftet med utvecklingsarbetet var att skapa och utveckla en planeringsmall som är anpassad för fritidshemmet och dess verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av pragmatismen och John Deweys tankar om kunskap och lärande. Metoden som används är aktionsforskningsspiralen där principen är planera, agera, observera och reflektera. Planeringsmallen utvecklades i ett nära samarbete med sex fritidshemslärare. Under utvecklingsarbetet användes enkäter och intervjuer för att samla in information från deltagarna. Resultatet blev en digital planeringsmall för fritidshem som används via Google drive. Deltagarna uppfattade den nya digitala planeringsmallen som lättillgänglig, tydlig och relevant. Utifrån observationer av aktionerna blev en förändring synlig hos deltagarna då de började planera sina aktiviteter med den nya planeringsmallen. Deltagarna fick en större förståelse kring hur planering kan stärka yrkesrollen genom att de kan motivera sina aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)