”Det är så lätt att glömma” Unga kvinnors inställning till och kunskap om olika preventivmedelsmetoder

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Puberteten är en unik utvecklingsperiod i människans liv. Sexualiteten ses ofta som en central del i att gå från barndomen till vuxenlivet och det är oftast under den här perioden i livet som kvinnor för första gången kommer i kontakt med preventivmedel. Tidigare studier gjorda inom ämnet har visat att unga kvinnor var tveksamma till att använda p-piller eller slutade med sina p-piller då de oroade sig för bieffekterna. Andra orsaker till att de valde att inte använda preventivmedel var att det kunde påverka sexlusten på ett negativt sätt. Sverige har idag en högsta notering i abortstatistiken bland de nordiska länderna, även antalet personer som blir smittade av klamydia ökar. Anledningen till att klamydia sprids så snabbt i Sverige är den låga kondomanvändningen. Svenska ungdomar är sämst i Europa när det gäller att använda kondom. Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors inställning till och kunskap om olika preventivmedelsmetoder. En kvalitativ studie har genomförts med induktiv ansats. Datainsamling gjordes med parintervjuer av tio unga kvinnor. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att de unga kvinnorna generellt har mycket negativ attityd till att använda kondom. Däremot hade nästan alla en positiv inställning till sina p-piller / p-stav och såg detta närmast som en självklarhet att använda som skydd mot graviditet då de började vara sexuellt aktiva. Generellt så var kunskapsnivån låg om hur de olika preventivmedelsmetoderna fungerade. Dettaberodde enligt deltagarna på bristande information framförallt ifrån ungdomsmottagningarna, det fanns heller inget intresse av att söka information på egen hand. En slutsats av resultatet är att ungdomarna behöver mer tid hos barnmorskan på ungdomsmottagningen för att kunna ställa frågor och få information om olika preventivmedelsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)