Sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. Författarna valde att göra en empirisk och induktiv studie med en kvalitativ och deskriptiv design då avsikten med studien var att beskriva verkligheten. Den valda metoden var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer för att få fram sjuksköterskornas egna upplevda erfarenheter genom ett induktivt förhållningssätt. Resultatet av studien visar att det framkom att sjuksköterskorna ansåg att bedömning av smärta var en viktig del i sjuksköterskans arbete på akutmottagningen. Samtliga av de intervjuade sjuksköterskorna menade att de använde sin "kliniska blick" vid bedömningen av patientens smärta, det var ofta svårt att bedöma smärtan och det var svårt att tillgodose patientens önskemål om smärtlindring då det gällde relationen till den upplevda smärtan och vad som sjuksköterskan ansåg som nödvändig smärtlindring. De tyckte också att VAS-skalan var svår att använda då patientens upplevda smärta många gånger inte stämde med sjuksköterskans bedömning. Studien visar att flera av de erfarna sjuksköterskornas erfarenhet spelade en avgörande roll då det handlade om att smärtlindra patienterna på akutmottagningen. Det visade sig i studien att det ofta krävs en sjuksköterska med erfarenhet för att snabbt kunna ta beslut om smärtlindring och i vilken omfattning smärtlindring skulle ges. Sjuksköterskorna tyckte också att de behövde mer utbildning angående smärtlindring för att kunna använda sig av de generella ordinationerna. Det framkom även att hög arbetsbelastning kunde göra så att patienterna fick vänta längre innan sjuksköterskorna hade möjlighet att ge smärtlindring till patienten. Vår slutsats, baserad på intervjuer av femton sjuksköterskor, är att när det gäller smärtlindring på akutmottagning beror handläggningen på tryggheten i sjuksköterskans yrkeserfarenhet. Det verkar finnas en brist på erfarenhet gällande handläggning av smärtlindring hos sjuksköterskor på akutmottagningar och vi anser att det på arbetsplatsen bör ses över hur man kan stärka sjuksköterskor i sin bedömning och handläggning genom att ge tillfälle till utbildning och diskussion för att ge en trygg arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och en ökad patientnöjdhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)