Barn som bevittnar våld i nära relationer,tillkomst, ansvar och tillämpning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Benita Falk; [2015]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: Det svenska samhället har under längre tid sett ut så att skyddet för familjelivet, den privata sfären, vägt tyngre än ett offentligrättsligt styrande. Den rättsliga utvecklingen har dock under tid varit föränderlig och lagstiftaren har vägt in parametrar som att barn kan vara utsatta i familjelivet där de som skall ta hand om dem är de som utsätter barnen för skadliga handlingar. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa beaktas i första hand och som ett led i att stärka utsatta barns rättigheter i kombination med att det framkommit medicinska studier som påvisat att barn som bevittnar våld i nära relationer påvisar samma symptom som de barn som själva utsätts för våldet fysiskt lyfte lagstiftaren fram barn som bevittnar våld såsom brottsoffer i SoL mening. De utsatta barnen är dock inte brottsoffer i straffrättslig mening och kan således inte vara målsägande vid rättslig prövning. Lagstiftaren stadgade en rätt för barn som bevittnar våld av och/eller mot annan närstående att ansöka om brottsskadeersättning som ett led i att barnen som bevittnar våldet möjligen kan känna att de får lite upprättelse och att samhället påvisar att handlingen som är riktad att skada tilliten och tryggheten till en närstående ur samhällssynpunkt är förkastlig och tas på största allvar. Inledningsvis kommer en kortare historisk tillbakablick av barns rättsliga ställning. Det finns vidare ett stycke om hur barn som bevittnar våld psykiskt blir påverkade. Jag är medveten om att denna del inte utgör juridik och därmed inte ligger under det juridiska examensarbetets ämnesområde. Jag är dock av den åsikten att för att förstå bakgrunden till det förstärkta skyddet måste man se till den konkreta skadan och därmed förstå vad lagstiftaren anser har ett skyddsvärde. Tillkomsten av förstärk skydd för barn som bevittnar våld följer i stor utsträckning den rättsutveckling och forskning som omgett våld mot kvinnor. Uppsatsens syfte har varit att se till varför lagen kommit till, ansvarsfördelning samt om Sol 5:11 gett det utslag och förstärkta skydd som lagstiftaren åsyftat. Med lagstiftarens motiv som grund har kriterierna för att ha rätt till ersättningen tagits upp. Hur det familjerättsliga ansvaret ser ut och därefter det sociala ansvaret som vilar på kommunerna. Därtill ett urval av de referat som meddelats från BRÅ efter behandlade ansökningar om brottsskadeersättning. Avslutningsvis en analys samt slutsats av genomgångna förarbeten, rapporter, referat m.m. Här har dock den rättspsykologiska delen utelämnats då den inte utgör bas för analysen utan endast är med som en del i att förstå varför skyddsvärdet för barn uppmärksammats av lagstiftaren

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)