Standardisering i Peab PGS:s montageprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Peab PGS AB är ett dotterbolag till Peab AB med syfte att genom en industriell byggprocess uppföra flerbostadshus med ökad kvalitet till sänkt kostnad. Detta ska ske med hjälp av ett standardiserat byggsystem och ett standardiserat arbetssätt. I nuläget finns det i Peab PGS:s industriella byggprocess fortfarande ett antal traditionella, hantverksmässiga – icke-standardiserade – inslag. I detta arbete undersöks ett antal arbetsmoment för att utröna i vilken grad icke-standardiseringen kan vara ett problem. Undersökningen utförs genom framtagandet av en metodik för att bedöma standardiseringsgraden i olika arbetsmoment. Vidare presenteras en princip för att, utifrån risk och kostnad, värdera behovet av åtgärder. Det står klart att det finns ett stort antal förekomster av arbetsmoment vilka ej är standardiserade. Dock har det ej framkommit något moment som kan klassificeras som kritiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)