Ta steget utanför din komfortzon : en studie kring generation Y: s definition av framgång

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Denna studie behandlar ämnena framgång, motivation, komfortzon, personlig utveckling ochallt inom avgränsningen entreprenörer inom generation Y. Studien är kvalitativ och ärgrundad på vetenskapligt granskade publikationer samt annan relevant teori. Syftet med dennastudie är att bidra till en fördjupad kunskap kring begreppet framgång och hur entreprenörerinom generation Y på ett ändamålsenligt sätt definierar det. Fokus kommer att ligga på attidentifiera vad det är som gör att dessa tar steget ur sin komfortzon och vad det är sommotiverar dem till framgång.Inledningsvis kommer studien att beröra de huvudsakliga ämnena framgång, motivation ochkomfortzon innan den teoretiska referensramen går in mer djupt på områdena. Teorin är avstor vikt för studiens analys och resultat. Tack vare studiens teori har vi kunnat skaparelevanta intervjufrågor som har legat till grund för hela det empiriska materialet. Totaltintervjuades åtta entreprenörer, som alla bidrog med kunskap, kompetens och erfarenhet.Inom vår avgränsning entreprenörer inom generation Y valde vi att ha ett brett urval när vikontaktade intervjupersoner och då i form av olika åldrar, kön och yrken. Eftersom vi villeundersöka respondenternas inställning och deras åsikter kring de specifika ämnena valde vi attgenomföra semistrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter har tagit steget ur sinkomfortzon och lever idag som entreprenörer med en brinnande tro på sig själv. I analysendiskuterar vi de likheter och skillnader som vi kunde koppla ihop mellan teori och empiri.Uppsatsens slutsats bidrar till kunskap om ämnena framgång, motivation och komfortzon.Komfortzon är en individuell trygghetszon som varje människa har, men genom att testa pånya utmaningar kan denna zon expandera vilket gör att person i fråga känner sig mer bekväm.I och med denna studies resultat har vi kommit fram till att en människa måste ta steget ur sinkomfortzon för att nå framgång och detta är möjligt just genom ens individuella motivation.Entreprenörer inom generation Y motiveras på många olika sätt, bland annat genom att sättaupp både lång- och kortsiktiga mål, omge sig själv med inspirerande människor och attständigt utvecklas genom nya utmaningar som skapar förutsättningar för att uppnå sina måloch drömmar. Motivationen finner generationen även genom att vilja vara en livslång elevsom är villig att förfina sina färdigheter och talanger samt bygga på sina kunskaper för att blien starkare entreprenör. Att vara framgångsrik är ett individuellt begrepp, men överlaghandlar det om att vara lycklig på ett balanserat plan och känna sig tillfredsställd med sintillvaro, det gäller både inom privat- och arbetslivet. Även om en god ekonomi är nödvändigför överlevnad anser inte entreprenörerna inom avgränsningen det som väsentligt förbegreppet framgång. Allt handlar i grund och botten om att omge sig med människor som villens bästa och ser ens potential och kapacitet, vilket gör att individen finner en starkare tro påsig själv som är av betydelse för att bli riktigt framgångsrik. Entreprenörerna har tydligt visatpå en inställning som bygger på att ha en positiv attityd gentemot livet, de hävdar att allthandlar om att ha rätt “mindset” för att kunna utvecklas. Möjligheterna finns överallt runtomkring oss, det gäller bara att öppna ögon för att se dem!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)