Intimitet – i relationen mellan sjuksköterska och patient - en begreppsanalys

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Under utbildningstiden har vi uppmärksammat att intimitet har varit starkt närvarande iomvårdnadsarbetet. Begreppet tycks innehålla många dimensioner och kan vara svårt attförhålla sig till. Därför valde vi att göra en begreppsanalys med syftet att utredabegreppet samt undersöka hur intimitet tog sig uttryck i relationen mellan sjuksköterskaoch patient. Nightingale, Watson, Peplau och Eriksson har utgjort den teoretiskareferensramen. Beskrivningar av intimitetsbegreppet söktes i databaserna PubMed ochCINAHL samt i omvårdnadslitteratur och psykologisk litteratur. Metoden som haranvänts för begreppsanalysen var Walker och Avants modell. I resultatet redovisasbeskriv-ningar av intimitetsbegreppet så som vi fann dem i ordböcker, vetenskapligaartiklar, omvårdnadslitteratur och psykologisk litteratur. De definierande attributen tillintimitet som framkom i vår analys var ömsesidighet, samhörighet, behov - fysiskt ochemotionellt, närhet samt personligt/privat. Tre fallkonstruktioner skapades för attförtydliga begreppet. Förutsättningar och konsekvenser till intimitetsbegreppetpresenterades för att klargöra begreppet ytterligare. I diskussionen knöt vi samman dedefinierande attributen samt dess förutsättningar och konsekvenser med den omvårdnadsteoretiskareferensramen. Intimitet i relationen mellan sjuksköterska och patient visadesig handla om att våga öppna sig samt att båda individerna medverkade i utvecklingen avrelationen. Ny empirisk forskning exempelvis utveckling av intimitetsskalan och reglerför att kunna förmedla intimitet borde göras. Detta skulle kunna användas för att utbildasjuksköterskor om vad intimitet har för betydelse för patientens välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)