En enkätstudie om konsumtionen av prestationshöjande kosttillskott inom lagidrott.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Författare: Felix Vikingsson; Louise Larsson; [2020]

Nyckelord: kosttillskott;

Sammanfattning: Bakgrund Koffein, kreatin, beta-alanin, bikarbonat och nitrat tillhör de kosttillskott som har en vetenskapligt bevisad prestationsökning hos idrottare. Om kosttillskotten användes av idrottarna skulle det kunna få den enskilde individen i lagidrotten att prestera bättre. Syfte Syftet med studien var att undersöka användningen av prestationshöjande kosttillskott bland seniora utövare av lagidrotterna fotboll, innebandy eller basket. Metod Kvantitativ metod användes där en webbenkät delades på olika Facebook-grupper som var relaterade till idrotterna och mejlades ut till olika idrottslag. Sammanlagt 106 personer besvarade webbenkäten. Data bearbetades i IBM SPSS Statistics version 26,0 där de statistiska analyserna Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test, Independent sampel t-test och Anova test genomfördes. Signifikans-nivån sattes till p <0,05. Resultat Majoriteten av respondenterna i studien (63%, n=67) konsumerade inte prestationshöjande kosttillskott. Det fanns ingen skillnad i konsumtionen mellan de tre idrotterna (p=0,215). Prestationshöjande kosttillskott användes i högre utsträckning av män än av kvinnor, av de som tränade fler timmar i veckan samt de som spelade på en högre nivå (p=0,001, p<0,001, p=0,035). Det vanligaste kosttillskottet var koffein, att bli pigg eller få energi var den största anledningen till att idrottarna tog kosttillskott utifrån webbenkäten. Slutsats Dem flesta idrottarna konsumerade inte kosttillskott. Lagidrotterna liknar varandra i det fysiska utförandet och det skulle kunna vara en förklaring till att konsumtionen mellan idrotterna inte skilde sig åt något nämnvärt. Männen konsumerade mer kosttillskott än kvinnorna i studien. Idrottare som satsade mer på sin idrott tog mer kosttillskott. Koffein var det vanligaste kosttillskottet och en möjlig anledning är att kaffe är en vanlig dryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)