Hur kan sjuksköterska hjälpa äldre med depression att hantera sin sjukdom?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: I Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som någon gång drabbats av depression. Med stigande ålder ökar risken att insjukna i depression. Trots hög prevalensen av depression hos äldre är det svårt att upptäcka och diagnostisera depression hos dem på grund av symtombild som skiljer sig i flera avseenden från symtombild hos yngre åldrar. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter ska baseras på en humanistisk människosyn. Detta innebär att vårdtagaren ska ses som en människa och inte bara som patient vilket bidrar till en mellanmänsklig relation som är nödvändig för att vårdtagarens behov blir bemötta. Genom olika strategier inom egenvård och egenvårdsteori kan sjuksköterska hjälpa patienten i självhanteringen av depression. SYFTE: Att beskriva egenvårdsfrämjande metoder som sjuksköterskan kan använda för att hjälpa äldre patienter med depression att hantera sin sjukdom. METOD: En litteraturöversikt som baseras på elva studier. Databaser som använts var: Cinahl, PubMed, PsycINFO och Scopus. Inkluderade artiklar kvalitetgranskades, och sammanställdes enligt litteratursammanställning. Sammanfattningen av artiklar dokumenterades i en artikelmatris. RESULTAT: Utifrån litteratursammanställning identifierades fyra evidensbaserade metoder: Minimal psykologisk intervention (MPI); Systematisk aktiveringsmetod (SAM); Samarbetsvård (SSM-modellen) Collaborative Care Management och Depression CAREPATH (CARE for PATients at Home) intervention. SLUTSATSER: De fyra identifierade evidensbaserade metoder har visat positiva effekter på patienternas självhantering av depression och främjade sjuksköterskans kompetensutveckling. Genomförandet av de metoderna gynnade att skapa positiva upplevelser hos patienter och bygga förtroendefulla relationer mellan sjuksköterskan och patient. För att använda någon av metoderna i sitt omvårdnadsarbete behöver sjuksköterskan ytterligare kunskaper som hon kan skaffa sig genom att delta i ett par veckors utbildning.Nyckelord: geriatrisk

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)