Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. Syftet med uppsatsen är att erhålla kunskap som kan tänkas användas i samtiden inför framtiden med proaktivt förhållningsätt till miljöarbete. Uppsatsen börjar med att undersöka vad som gav upphov till föroreningarna i Oskarshamns hamnbassäng vilket orsakade behov av det hamnsaneringsprojekt som påbörjades 2016. Därefter görs även undersökning och analys kring synen på regleringar hos olika aktörer som industri, kommun och ideella föreningar. Studien innehåller intervjuer med aktörer som varit delaktiga i projektet såsom beställarombudet för hamnsaneringen, miljöchefer hos industrin Saft AB. I studien presenteras även sammanfattningar av dokument och ansvarsutredningar kring Oskarshamns hamnsaneringsprojekt. Debattartiklar, och vetenskapliga uppsatser som fokuserar på problematik med miljölagstiftning. Exempel som presenteras är hur omprövningar av tillstånd för att bedriva miljöfarligverksamhet fungerar och hur pass effektiva tillstånden är ur en miljösynpunkt. För att få svar på frågor kring de argument som presenteras kring omprövningar vände sig studien till Mark och Miljödomstolen. Studien kom fram till att de bakomliggande orsakerna till föroreningarna som finns i Oskarshamns hamnbassängen var bristande kunskap om miljöfarligt avfall och dess påverkan på miljön. I och med en okunskap om miljöfarliga avfallet anses det påverka miljösynen som fanns innan miljöskyddslagen. Därefter har avfallshantering i Oskarshamns hamnområde succesivt förbättrats i samband med en förbättrad miljösyn som värnar om naturen. Studien kom även fram till att ett utfärdat tillstånd inte behöver anpassas eller ta hänsyn till nya regleringar eller restriktioner som tillkommer utan det är först vid nästa omprövning som de nya kraven kan ställas. Resultatet och diskussionen lyfter frågan kring huruvida miljölagstiftningen har brister samt hur pass effektiv den är för att göra skillnad mot att exempelvis nå miljömål. Lönsamhet nämns som en tänkbar faktor till att bedriva god avfallshantering. Analysen redovisar och diskuterar begreppen diskurs och agens. Det identifierades två olika diskurser hos två olika aktörer. Den ena diskursen fokuserade på miljö, lagstiftning och utsläpp medan den andra fokuserade på ekonomi, tillväxt och investeringar. Analysen kommenterar huruvida Saft ABs agens påverkas av de två diskurserna. Avslutningsvis nämns brist på kunskap som en grundläggande byggsten till att erhålla en god miljösyn. Vilket i sin tur kan vara en byggsten för lagstiftning såsom regleringar, att träda fram. Med kunskap, en god miljösyn och effektiva regleringar skulle det kunna skapas förutsättningar för att undvika behovet av framtida saneringar eller andra resurs och tidskrävande miljöprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)