Lärares uppfattningar om möjligheter och svårigheter i en IKT-satsning för skolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med 6 lärare i syfte att söka förstå olika lärares/pedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter i IKT-satsningar för skolan och deras relation till IKT som verktyg i undervisning. Min studie har visatatt lärarna upplever många möjligheter med digitala verktyg i undervisning, främst när det gäller tidssparande aspekter med färdigt material i program och i forum på nätet, när det gäller dokumentation samt möjligheter till stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och i applikationer med matematikuppgifter. De svårigheter som identifieras är främst av praktisk karaktär så som bristande nätverk men även när det gäller tekniska problem och tidsbrist för lärare att utveckla nya pedagogiska arbetssätt med hjälp av IKT.Något som är tydligt i denna studie är att många pedagogiska värden som lärare uppfattar med IKT kontrasteras av dess svårigheter. Varje mynt har en framsida och en baksida skulle man kunna likna det vid och jag lyfter i denna studie fram komplexiteten som visar sig i lärarnas uppfattning om kommunens IKT-satsning för skolan.Den samlade empirin har analyserats enligt en tematisk analys och resulterat i tre meningsbärande teman; Tidssparande kontra tidsödande, Olika elever - samma satsning, Motiverande för många – svårighet för vissa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)