Manligt och kvinnligt ledarskap inom mediebranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Molly Rosberg; Hanna Berggren; [2020]

Nyckelord: Ledarskap; Genus; Organisationskultur; Media;

Sammanfattning: Studien undersöker ledare från sex olika medieföretag i Sverige, och jämför dessa utifrån deras upplevelser samt åsikter gällande ledarskap, genus och organisationskultur. Studien har i syfte att bidra med kunskaper om diskurser avseende manligt och kvinnligt ledarskap på strategisk nivå inom mediebranschen. De utvalda företagen kommer att diskuteras respektive analyseras utifrån frågeställningarna: “Upplever ledare inom mediebranschen att kvinnor måste anpassa sitt ledarskap?” samt “Påverkar företagens bild av genus ledarnas utförande av sina ledningsfunktioner?”. För att besvara studiens frågeställningar har olika metoder valts ut, för att på så vis lyckas utvinna ett relevant material. Inledningsvis utfördes en litteraturstudie, för att på så vis kunna kartlägga tidigare forskning inom ämnesområdet. Därefter utfördes sex kvalitativa intervjuer på vardera av de olika medieföretagen, med tre kvinnor och tre män. Avslutningsvis genomfördes innehållsanalyser av samtliga transkriberingar. Dessa utfördes med målsättningen att underlätta det fortsatta arbetet med studien, samt för att lättare hitta sammanhang mellan respondenternas svar. Med hjälp av innehållsanalysen kunde tre centrala teman utkristalliseras, vilka även nämnts ovan; ledarskap, genus och organisationskultur. Med utgångspunkt i studiens resultat- respektive diskussionskapitel framgår de utvalda företagen sträva efter att ha en hållbar samt jämställd organisationskultur. Orsaker som bidrar till Glastakets fortsatta upprätthållande framgår vara många. Förslagsvis hade en implementering av Blanchards (2001) modell avseende situationsanpassat ledarskap kunnat vara en rekommendation, för att på så vis motverka uppkomsten av förlegade strukturer som i slutändan gynnar Glastakets fortsatta uppkomst. Genom en sådan implementering hade en mer jämlik fördelning av de krav som ställs på män och kvinnor inom arbetslivet möjligen kunnat uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)