Det otillräckliga stödet : En kvalitativ studie om behandlingsassistenters utmaningar i arbetet med ensamkommande ungdomar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Sverige nådde år 2015 en ny toppnotering vad gäller antal asylsökande. Detta förde med sig stora utmaningar för delar av socialtjänsten i relation till placering av ensamkommande barn och en snabbt stigande kostnadsutveckling för platser på asylboenden. Syftet med denna studie är att undersöka konsekvenserna av vad som sker när boendeformen för de asylsökande förändras. Undersökningen tar sin utgångspunkt i hur behandlingsassistenterna på ett kommunalt stödboende ser på sitt arbetet med ensamkommande ungdomar och hur de upplever sina möjligheter att hjälpa dem integreras i det svenska samhället. Studiens empiriska material består av sex semistrukturerade intervjuer med behandlingsassistenter som är verksamma på ett stödboende i Stockholm. Analyserna tar sin begreppsliga utgångspunkt i Michael Lipskys (1980/2010) teori om gräsrotsbyråkrater samt Ludvig Beckmans (2011) integrationsteori. Resultatet visar att behandlingsassistenterna tenderar att fokusera på allmän kunskap kring samhällsinstitutioner, språk och relationer som viktiga faktorer man försökte forma sitt arbete kring. Samtidigt upplever behandlingsassistenterna en konflikt mellan vad man kunde göra och vad man upplever att de ensamkommande ungdomarna behöver. Studien visar bland annat på utmaningar i inkluderandet av boendepersonal och kommuner i beslutandet kring olika policyn givet det extraordinära sammanhang landet befinner sig i. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)