Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster : en metodstudie i Lidköping

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete är en metodstudie där digitala kartmaterial och platsanalys används för identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster. I examensarbetet tas en modell fram för hur fysiska potentialer för ekosystemtjänster kan identifieras via digitala kartplattformar som Google Earth Pro och ArcGis tillsammans med en okulärbesiktning vid en platsanalys. Modellen är uppdelad i tre inventeringar, där varje inventering består av en identifieringsmodell. Modellen är avsedd för att användas tidigt i exploateringsprocesser för att ge beslutsfattare, stadsplanerare och landskapsarkitekter vägledning. Modellen skapades för att identifiera fysiska potentialer för ekosystemtjänster i urban kontext utefter boverkets definition av begreppet rumsliga förutsättningar, då blå- och grönstruktur är tydliga förutsättningar för att ekosystemet ska kunna bidra till ekosystemtjänster. Examensarbetet inleds med ett bakgrundskapitel där begreppen hållbarhet och ekosystemtjänster är ledande. Kapitlet beskriver hur arbetet med hållbar stadsplanering ser ut och hur urbana ekosystemtjänster används och värderas i planeringsprocesser. Efter litteraturinhämtning skapas metoden där litteratur och forskning samlas och genererar kriterier som stadierna använder som avgränsningar. Första inventeringen i modellen avser att via det allmänna kartprogrammet Google Earth Pro undersöka om identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster går att genomföra med hjälp av programmets verktyg, funktioner och lager följt av en analys av resultatet från kartmaterialet. Andra inventeringen utgörs av ArcGis som är ett Grafiskt Informationssystem där kart- och inventeringsinformation samlas och kategoriseras samt att programmet utför analyser. Modellen använder ArcGis för att utföra olika analyser av kartmaterialet på utvalda kartor och resultatet av dessa analyseras. Tredje inventeringen avser en okulärbesiktning vid ett platsbesök där konstaterandet av de rumsliga förutsättningarna av blå- och grönstruktur genomförs utefter de kriterier som skapats. Första och andra inventeringen innehar en poängskala från 1 till 3, där 1 representerar en låg fysisk potential för ekosystemtjänsten och 3 en hög fysisk potential. I den tredje inventeringen finns endast poängskalan 0–1 då platsanalysen endast avser ett konstaterande om den fysiska potentialen för tjänsten existerar på platsen. Modellens resultat över de tre inventeringarna summeras i en poängsammanställning, där totalen visar fysiska potentialer för ekosystemtjänster som finns vid platsen. Examensarbetets slutliga skede är den prövning av modellen via en fallstudie i Lidköpings kommun över två områden, Dalängsskogen och Örtgårdsparken. Prövningen av modellen resulterade i att områdena innehar fysiska potentialer för ekosystemtjänster. Resultatet visar att digitala kartmaterialen i första och andra inventeringen kan bidra till fysiska potentialer för ekosystemtjänster och tredje inventeringen kompletterar och bekräftar de fysiska potentialerna vid en platsanalys. Slutligen visar metodstudien att den framtagna modellen är applicerbar i en urban kontext. Modellen fungerar i tidiga skeden vid planeringsprocesser då den bidrar till att identifiera fysiska potentialer för ekosystemtjänster utefter de rumsliga förutsättningarna av blå- och grönstruktur och hur den kan ge vägledning till vidare åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)