Våldsutsatta kvinnors upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården : -en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem. Våldet leder till förödande konsekvenser både för kvinnan och för samhället. Trots global kännedom, ny lagstiftning och satsningar för att höja den befintliga kunskapsnivån visar tidigare forskning att vårdpersonal saknar kompetens och verktyg i hur de ska möta våldsutsatta kvinnor i vården. Syfte: Syftet var att beskriva hur våldsutsatta kvinnor upplever mötet med vårdpersonal i hälso- och sjukvården. Metod: För att besvara studiens syfte valdes en allmän litteraturöversikt som design för att kartlägga, identifiera och skapa en beskrivande översikt.   Resultat: Huvudresultatet visar att majoriteten av kvinnorna hade negativa upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården. Med syftet som utgångspunkt framkom tre teman ur resultatet; upplevelsen av att inte bli sedd, upplevelsen av att bli skuldbelagd, förminskad och dömd och att inte uppleva av autonomi, integritet och trygghet.  Slutsats: Kvinnor som är utsatta för våld behöver bemötas empatiskt och respektfullt för att våga berätta om våldet. Vårdpersonal är dåligt rustade för att möta dessa kvinnor. Resultatet talar för att bemötandet av våldsutsatta kvinnor är ett problem som hälso- och sjukvården inte kan eller bör blunda för. Att stötta kvinnor att ta sig ur våldet reducerar på längre sikt inte bara konsekvenser för kvinnornas hälsa utan minskar även belastningen på vården samt samhällsekonomiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)