Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. För att företagen skall ha en fortsatt framtida existens är det således viktigt med en lockande och tilltalande arbetsplats, ett sätt att få en attraktiv arbetsplats är använda sig av belöningssystem med belöningar i olika former. Det är därför viktigt med att belöningssystemet är bra utformat eftersom det är ett redskap som företagen gynnas utav när det kommer till att skapa motivation hos sina anställda och även vidmakthålla sin personal. Ett bristande belöningssystem kan istället ge en konträr effekt, detta kan leda till att anställda blir mindre tillfredsställda och mindre motiverade, det är således viktigt att förstå vad för belöningar företagets medarbetare efterfrågar. Alla individer efterfrågar och uppskattar olika sorters av belöningar, dessutom har tidigare studier framlagt bevis för att individuella faktorer har en inverkan på vad man uppskattar på sin arbetsplats.Studiens syfte går ut på att undersöka vilka påverkande faktorer som har en effekt på hur individen sätter värde på belöningar inom bankbranschen, därför har en enkätstudie förutbestämts för att kunna studera detta. Hypoteserna och själva enkäten har framställts med hjälp av litteratur, teorier och tidigare studier. Bankmedarbetare runtom i hela Sverige fick ta del av enkäten och datamaterialet analyserades med hjälp av det statistisk datorprogrammet SPSS.Slutsatsen utifrån arbetets resultat är att individuella faktorer har en påverkan på vad individen värdesätter för belöningar. Det förekommer somliga invändningar men studiens resultat stödjer tidigare vetenskapliga arbeten. Kunskapen om belöningssystemet inom bankbranschen har blivit större med hjälp av studien och arbetet kommer dessutom hjälpa bankerna i Sverige till att anpassa sitt belöningssystem och lägga sina resurser i förhållande till sina anställda.En annan slutsats utifrån arbetets resultat är att bankbranschens belöningssystem behöver förbättras. Med hjälp av studien kan man se hur belöningssystem i bankindustrin är utformad och om resurserna är allokerade på rätt sätt eller inte. Arbetet bidrar även till att få större insyn i bankindustrins miljö och vad de anställda efterfrågar för att jobba bäst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)