Materialförsörjning hos FFAB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Denna rapport är en fallstudie som har gjorts på det båttillverkande företaget FFAB. FFAB har svårigheter att styra materialflödet, från varumottag till montering, på ett standardiserat och förutsägbart vis. Som en följd av detta har montörerna svårt att hitta alla komponenter de behöver vilket spiller tid från själva monteringsarbetet. Syftet med fallstudien har således varit att klargöra materialförsörjningen till en av FFABs produktionslinor och ge förbättringsförslag för att reducera andelen icke-värdeskapande aktiviteter kopplat till produktionsprocessen. Fallstudien fann fem grundorsaker till icke-värdeskapande aktiviteter; oreda, materialpresentationen, monteringsstrukturen, informationssystemet och kittningen. Åtgärderna till de rådande problemen och därmed vår slutsats blev att införa 5S för att få bukt på den oreda som finns vid samtliga lagerpunkter, att standardisera kittningen och systematiken på materialfasaderna och att i större utsträckning involvera montörerna i planeringsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)