Korrosion i biomassapanna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Författare: Mikael Dahlbäck; [2005]

Nyckelord: korrosion; biomassa; överhettare;

Sammanfattning: Examensarbetet genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet på avdelningen för
Materialteknik åt Kappa Kraftliner i Piteå. Ur den nyproducerade
pappersmassan urskiljs ett returfiberrejekt som vid förbränning orsakar
korrosion på biomassapannans överhettartuber. Detta är bakgrunden till
examensarbetet.

På överhettartuberna sker beläggningsbildning genom överbäring eller
kondensation av korrosiva ämnen i rökgaserna från eldstaden. De korrosiva
ämnena i beläggningen utgörs främst av alkaliklorider, där
returfiberrejektet bidrar med höga halter av klor som bildar klorider.

Tre labskaleförsök simulerade överhettartubernas korrosiva miljö. Försöken
gjordes i en rörugn, där provbitarna belades med en saltblandning. För att
ytterliggare efterlikna verkliga driftförhållanden leddes en gas genom
provkammaren för att uppnå rätt atmosfär.

För att utvärdera och särskilja korrosionspåverkan hos de olika testade
stålen uppmättes viktförändring och oxidtjocklek. Provbitarna studerades
även i ett optiskt mikroskop för att kunna upptäcka eventuell påverkan i
stålets mikrostruktur.

Slutsatsen blev att det inte är entydigt att rostfria stål fungerar bäst i
den aktuella miljön. Av de sex testade stålen uppvisar det låglegerade
stålet HT8 liknande resultat som de rostfria stålen. Av de rostfria stålen
ligger AC66 bäst till, med minst viktförändring och tunt oxidskikt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)