Stolen : – En designpedagogisk undersökning om det konstruerade sittandet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Sammanfattning: Stolen – en designpedagogisk undersökning om det konstruerande sittandet.The Chair - A design pedagogical study on the construction of sittingExamensarbetets frågeställning är: Går det att tänka utanför stolens ramar om man själv får bygga en efter sitt eget sittande? Syftet med studien har varit att genom designpedagogiska metoder undersöka ”sittande” och vilka tankar som finns kring sittande. Samt se till hur stolen är medskapare av genus och normer i samhället.Undersökningen gjordes tillsammans med sex deltagare som alla fick bygga en stol utifrån sin egen kropp. Dessa stolar kom sedan att användas som del i gestaltningen för att påvisa att ingen kropp passar in i normen för hur standardstolar ser ut i dag. I resultat och tolkning diskuteras hur människor är ”intvingade” i strukturer av sittande i olika miljöer trots att människans naturliga plats egentligen inte är sittandes på en stol.Examensarbetets gestaltade del bestod dels av de sex stolarna från undersökningen dels egengjorda stolar av mig. Jag tillförde även andra element under processen av byggandet för att förstärka bilden av en klassrumsmiljö där ingen stol skulle vara den andra lik om eleven själv fick bygga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)