I don’t think I’m like the other guys that hire you : en kvalitativ innehållsanalys över representationen av sexköpare i tre samtida tv-serier på Netflix

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie undersöker framställningen av sexköpare i avsnitt från tre samtida tv-serier som ingår i Netflix svenska utbud. Som populärkulturella fenomen producerar och reproducerar tv-serierna en viss uppfattning gällande sexköpare i det svenska samhället. För att få förståelse för vad för typ av uppfattning verken ger intryck av att förmedla görs en kvalitativ innehållsanalys för att kritiskt granska framställningen av sexköpare. Analysen utgår från Stuart Halls redogörelse för representationsteori och Michel Foucaults förståelse av subjekt. I analysen synliggörs gemensamma drag tillhörande sexköparna, samtliga är sympatiska personer med goda intentioner till sexköpen. Då dessa tv-serier är en del av samtida populärkultur säger framställning något om den nuvarande diskursen gällande sexköpare,samt hur den möjligtvis kan komma påverkas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)