IFRS 16 effekter på utvalda nyckeltal En studie på leasingintensiva bolag i Europas tre största ekonomier

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Nohlgren Eric; Beatrice Skoogh; [2020-09-08]

Nyckelord: IFRS 16 – Nyckeltal – Leasing;

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: I januari 2016 presenterade IASB en ny redovisningsstandard för leasing, IFRS 16. Från 1 januari 2019 är standarden obligatorisk för noterade bolag som kommer innebära en omfördelning i balans och resultatrapporter hos bolagen. För att förutse effekten av IFRS 16 har studier gjorts med kapitaliseringar av de operationella leasingavtalen. Vid genomförandet av denna studie har de första årsredovisningarna med IFRS 16 som obligatorisk standard publicerats. Denna studie undersöker effekterna på utvalda nyckeltal (skuldsättningsgrad, skuldkvot och ROA) innan och efter implementering av IFRS 16.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur implementeringen av IFRS 16 har påverkat utvalda nyckeltal i bolag som är noterade och som anses vara leasingintensiva i de tre största ekonomierna i Europa. Metod: Denna studie är av kvantitativ karaktär. Data som samlats in har hämtats från databasen S&P Capital IQ. Utifrån data har nyckeltal/variabler räknats ut för att sedan genomföra t-test och wilcoxontest för att jämföra nyckeltalen för år 2017 och 2019.Resultat och slutsats: Resultatet i denna studie visar att det finns en signifikant skillnad före och efter införandet av IFRS 16 där leasingintensiva bolag i Frankrike, Tyskland och Storbritannien kommer visa på förändrade nyckeltal. Tillgångar, skulder och skuldsättningsgraden kommer markant att öka, medan ROA minskar. Studien visar också att tidigare kapitaliseringsmodeller har fungerat väl för att estimera utfallet av IFRS 16.Förslag till vidare forskning: Undersöka effekten av hur leasingavtal förändrats i olika branscher efter implementering av IFRS 16 och följaktligen om leasingavtal minskat, samt undersöka år 2020 årsredovisningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)