Returer - mer än en kostnad? - En fallstudie om förhållandet mellan returer och information hos Proove AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att beskriva hur forskning kring returhantering ser ut samt undersöka huruvida Proove tillämpar det forskningen föreslår. Proove är ett medelstort företag baserat i Halland och Kina som förser detaljhandeln med varor, främst inom elektronik. Studien belyser de områden där Proove skiljer sig från teorin och ger förslag på åtgärder företaget kan vidta för att förbättra sin returhantering. Slutsatsen av studien är att i många anseenden skiljer sig Prooves returhantering från teorin. Med hjälp av både teori och resultat identifierar vi att den viktigaste komponenten av returerna för Proove att ta tillvara på är information. Genom att tillämpa teori ges olika förslag på förbättringsåtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)