Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. Följande studie har utgått ifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv vad gällande implementeringen av autonoma fordon, då författarnas inriktning på forskning har varit av en samhällsvetenskaplig karaktär. Syftet med studien har varit att utifrån ett kritiskt perspektiv identifiera utmaningar och möjligheter med en implementering av autonoma fordon i försörjningskedjan ur ett företagsperspektiv. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med olika aktörer inom försörjningskedjan. Den analytiska avhandlingen har konstruerats genom en jämförelse mellan empiriskt och teoretiskt material. Analysresultaten har alltså formats genom en tolkning av det empiriska materialet, med stöd ur teorier, vilket går i linje med den induktiva forskningsansats som valts för studien. Teorin har byggts på två pelare, dels med en teoretisk beskrivning av autonoma fordon som en transporttjänst samt begreppet Triple bottom line med dess tre underliggande teman; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Studien har kunnat identifiera en rad utmaningar och möjligheter för transportaktörer vid implementeringen av autonoma fordon i försörjningskedjan. Det kan konstateras att autonoma fordon kan stärka det sociala hållbarhetsarbete som råder i verksamheter, men att det fortfarande finns en oenighet kring implementeringens faktiska miljöpåverkan och ekonomiska lönsamhet. Slutligen kan det fastslå att autonoma fordon är ett komplext område inom ramen för verksamheters transporttjänster. Studiens resultat ger potential till vidare forskning inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)