Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Författare: Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; < [2021-09-14]

Nyckelord: samarbete; speldesign; spel; barn;

Sammanfattning: Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. Under förstudien studerades ämnena samarbetsteori, verktyg, speldesign och spelmönster. Därefter startade den iterativa designprocessen där olika spelidéer diskuterades. Till sist startade utvecklingsprocessen där utvecklandet av slutpordukten startade. För att implementera samarbete i ett spel visade det sig vara effektivt att noggrantstudera ämnet samarbete och de olika spelmönster som finns för att främja det. Resultatet visade ett fungerande datorspel med inslag av samarbetsmoment såsom ömsesidigt beroende samt asymmetri. Det var även bekräftat att projektets syfte blev uppnått med hjälp av användartester som utfördes på elever i åldrar tio till elva. Utöver det som har skapats finns det ytterligare element som kan främja samarbete i datorspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)