Matematik i förskolan : Förskollärares beskrivningar av matematikundervisning med inriktning problemlösning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Inledning  Samhällets ökade krav på matematiska kunskaper påvisas i bakgrundsforskning i relation till vikten av undervisning inom matematik. I studien undersöks hur förskollärare beskriver matematikundervisning med inriktning mot problemlösning. Förskollärares olika tolkningar, erfarenheter samt kompetens av undervisning beskrivs i studien. Syfte Denna studies syfte ämnar således fördjupa förståelsen kring hur förskollärare beskriver sitt uppdrag rörande matematikundervisning inom förskolan med inriktning mot problemlösning samt öka förståelsen kring förutsättningar och eventuella svårigheter som kan uppstå vid undervisning inom ämnet matematik. Studiens frågeställningar mynnar därmed ut i hur förskollärare beskriver sitt uppdrag gällande undervisning inom ämnet matematik med inriktning mot problemlösning samt vilka förutsättningar och eventuella svårigheter beskriver förskollärare i genomförandet av undervisning i matematik. Metod Denna studie utgår från forskningsmetoden kvalitativ intervju för att få djupare förståelse av förskollärares erfarenheter, tankar och kompetens inom undervisning i ämnet matematik riktat mot problemlösning. Vi har använt semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor med nio respondenter som är förskollärare. Vår data tolkades och svaren kategoriserades för att finna ut syftet. Resultat I studiens resultat belyses undervisning inom matematik med inriktning mot problemlösning och resultatet påvisar att kompetens och utbildning förefaller viktigt i förskollärares undervisningsuppdrag. I studien visas skillnader om och hur förskollärare använder sig av teorier och styrdokument i genomförandet av undervisning. Likheter framträder i studien gällande planerad och oplanerad matematikundervisning i problemlösning som utgår från barns intressen, samspel och förskollärarens didaktik samt ämnesteoretiska kunskaper. Svårigheter och förutsättningar inom undervisning beskrivs i relation till barngrupp, personaltäthet, kompetens hos förskollärare och material inom förskolan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)