Poesi i skolan : Hur man kan arbeta på ett inspirerande sätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Vårt mål med detta arbete har varit att få reda på hur vi kan inspirera elever till att arbeta med poesi. För att komma fram till ett resultat i denna fråga har vi läst litteratur, analyserat läromedel samt samtalat med svensklärare som arbetar med poesi i år 7.

Vi har genom vårt arbete kommit fram till att läraren är den största och viktigaste inspirationskällan för eleverna. Utan en engagerad lärare infinner sig inte den rätta poetiska stämningen. Läromedel kan också vara till viss hjälp som inspiration, men då gärna i form av en nypresentation av läraren. Via vår läromedelsanalys har vi nämligen sett att många läromedel, p.g.a. sin inaktuella layout, snarare kan släcka elevers lust än väcka den. Vi har också kunnat utläsa att skolornas kurplaner inte ligger till grund för poesimomentets uppläggning.

Poesin måste beröra eleverna för att den ska kunna fånga deras intresse. Genom att angripa poesin på ett annorlunda och innovativt sätt tänds ofta elevers diktlust. Man kan t.ex. utnyttja musikvärlden genom att analysera dess texter.

Vi har med detta arbete fördjupat våra kunskaper om hur vi i vårt kommande yrke kan arbeta med poesi i grundskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)