KVINNAN I CENTRUM. Hur kvinnor som skall genomgå eller har genomgått bröstkirurgi till följd av bröstcancer upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor världen över. En vanlig behandling är att genomgå olika typer av bröstkirurgi, såsom mastektomi eller partiell mastektomi tillsammans med andra kompletterande behandlingar. Denna typ av operation kan medföra mycket olika tankar och känslor. Det kan uppstå en rädsla för döden, men även osäkerhet kring sin nya kropp och hur man ser sig själv. Brösten har en stark koppling till kvinnlighet, sexualitet och amning. Sjuksköterskan skall möta patientens sociala- och hälso- och sjukvårdsbehov och stödja patienten. Stöd från sjuksköterskan förklaras som emotionellt-, praktiskt- och socialt stöd, varav samtliga delar är lika viktiga för att möta patientens behov och hur patienten ser på sig själv. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att skapa ökad förståelse för hur kvinnor som skall genomgå eller har genomgått bröstkirurgi till följd av bröstcancer upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: Metoden för denna studie var en litteraturöversikt som består av nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. De har tagits fram genom en strukturerad litteratursökning och som sedan analyserats och kvalitetsgranskats. Huvudfynd: Resultatet tyder på att kvinnor upplever stöd genom att bland annat få information genom hela processen kring operation, att bli sedd som en person, att hälso- och sjukvårdspersonalen är tillgänglig och har ett gott bemötande. När samtliga punkter upplevs som motsatsen, kan ett bristande stöd från hälso- och sjukvårdspersonal upplevas av kvinnorna. Slutsatser: Hälsooch sjukvårdspersonalen bör ta initiativ till dialog med kvinnor för att kunna identifiera kvinnors behov av stöd. Dialogen är även viktig för att se till att kvinnan förstått informationen som getts och i vilken mån kvinnan känner sig förberedd inför att se sin nya kropp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)