Krisförberedelser i energibranschen - att planera inför det oväntade?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna magisteruppsats är att skapa en teoretisk referensram om krisförberedelser. Vi ämnar studera svenska energiföretag och deras krisförberedelser utifrån vår teoretiska referensram. Utifrån vår empiri ämnar vi utveckla den teoretiska referensramen till att även omfatta förberedelser inför kriser av olika karaktär. Vi har valt en abduktiv ansats och har därmed utvärderat vår teoretiska referensram och justerat detta successivt. Empirin baseras på kvalitativa studier av fyra fallföretag inom den svenska energibranschen. Vår teoretiska referensram bygger på klassiska teorier inom strategi samt på teorier om krishantering. Vår referensram är uppdelat efter planeringsbar – och icke-planeringsbar strategi. Empirin består av en översikt av energibranschens aktörer och potentiella hotbilder. I detta kapitel redogörs för hur våra fyra fallföretag organiserar sina förberedelser inför möjliga kriser. Genom att analysera vår empiri utifrån vår teoretiska referensram har det visat sig att svenska energiföretag använder en generellt planerad strategi vid krisförberedelser. Vår analys har visat att det är lämpligt att använda en planerad strategi vid stormar medan det är lämpligt att använda en icke-planerad strategi vid förtroendekriser. Ett vikigt resultat är att planerad strategi och icke-planerad strategi bör kombineras vid krisförberedelser och med fördel komplettera varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)