Emissionsförfaranden ur ett likabehandlingsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar olika emissionsförfaranden och vilken inverkan den aktiebolagsrättliga likhetsprincipen har på dessa. Likhetsprincipen kan delas upp i likhetsprincipen såsom allmän rättsgrundsats samt generalklausulerna. Likhetsprincipen är tillämplig på förhållanden mellan aktier i samma bolag medan generalklausulerna får sin främsta betydelse när likhetsprincipen inte är tillämplig, till exempel om en otillbörlig fördel getts en utomstående eller undantag gjorts från likhetsprincipen i ABL eller bolagsordningen. Vad som skall anses vara en otillbörlig fördel i generalklausulernas mening har varit föremål för mycket diskussion. Vissa författare menar att en åtgärd som är företagsekonomiskt försvarlig inte kan klassificeras som otillbörlig. I uppsatsen intas istället ställningen att en avvägning som inkluderar även andra faktorer såsom minoritetsskydd, makt- och majoritetsmissbruk och andra relevanta faktorer, får göras. I denna avvägning får även företagsekonomiska skäl betydelse men är inte ensamt avgörande. Emissioner kan vidtas antingen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna eller göras riktade. Huvudregeln i ABL är att kontantemissioner skall genomföras med företrädesrätt. De aktieägare som inte vill eller inte bereds möjlighet att deltaga drabbas av utspädningseffekter, såväl ekonomiska som inflytandemässiga, beroende på vilken emissionskurs som används samt storleken på emissionen. Vid en företrädesemission kan dock de aktieägare som väljer att inte deltaga till viss del skydda sig mot ekonomisk utspädning genom möjligheten att avyttra sina teckningsrätter. Vid apportegendom har aktieägarna ingen företrädesrätt och ett sådant beslut fattas med enkel majoritet till skillnad från den två tredjedels majoritet som krävs för att rikta emissioner i övriga fall. Vid en apportemission påverkas den ekonomiska utspädningseffekten inte bara av emissionskursen utan även av värderingen av den tillskjutna egendomen. Uppsatsen innehåller de lege ferenda ett förslag att det skall krävas två tredjedelars majoritet för avvikelse från företrädesrätten även vid apportemissioner. Likhetsprincipens främsta betydelse vid emissioner ligger i de krav på kvalificerad majoritet som uppställs vid avvikelse från företrädesrätten. Ett beslut om riktad emission kan inte som sådant angripas med hjälp av likhetsprincipen. Principen kan dock tillämpas på genomförandet av beslutet och de åtgärder som vidtas inom ramarna för detta. Detsamma gäller för företrädesemissioner. Det främsta skyddet för en minoritet vid emissioner finns istället i generalklausulerna och otillbörlighetsrekvisitet. Vid en bedömning av en riktad emission är särkskilt faktorer såsom skälen för riktningen, emissionskursen och den inflytandemässiga utspädningen viktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)