Distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård : - en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Allt mer avancerad sjukvård sker idag i patienternas hem där icke legitimerad personal utför en stor del av omvårdnadsuppgifterna. Flera medicinska uppgifter delegeras av distriktssköterskorna till den icke legitimerade personalen. Distriktssköterskan ska arbeta utifrån säker vård, vilket är en av kärnkompetenserna i distriktssköterskans profession. Ett sätt att uppnå detta är att guida och undervisa icke legitimerad personal. Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Totalt 14 distriktssköterskor intervjuades med hjälp utav semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att studera det insamlade intervjumaterialet. Resultat: Analysen av det insamlade intervjumaterialet ledde fram till tre kategorier; Fördelaktigt för patient, vårdpersonal och distriktssköterska, Beroende av kompetens och engagemang och Komplex arbetsuppgift, samt åtta subkategorier. Slutsats: Hemsjukvård fungerar inte utan delegering till vårdpersonal. Delegeringsprocessen kräver tid och resurser men är samtidigt något som distriktssköterskorna är positiva till. För att säkerställa patientsäkerheten vid delegeringar krävs utbildad vårdpersonal, tid för utbildning av vårdpersonal samt tydliga delegeringsrutiner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)