Utredning av merkostnader för höjning av tillgänglighetsnivån från normal till höjd nivå enligt SS 91 42 21:2006 samt 91 42 22:2006

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning:

Detta arbete grundar sig på en befintlig ritning projekterad av Arkinova Arkitekter och uppfyller normal tillgänglighetsnivå. Ritningen består av ett lägenhetsplan med fem lägenheter vilka har en boarea mellan 36-64 m2. I detta arbete omprojekterades dessa lägenheter till höjd tillgänglighetsnivå enligt SS med avsikt att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade grupper. Omprojekteringen utfördes med hjälp av BIM-programmet Revit Architecture 2013 med utgångspunkt från standarderna,           SS 91 42 21:2006 samt SS 91 42 22:2006, vilka utgör underlag för projektering av bostäder.       Syftet med denna studie var att utreda de merkostnader som är förknippade med en tillgänglighetsökning, dessa merkostnader beräknades i kalkylprogrammet BidCon.

Resultatet visade att för att uppfylla SS rekommendationer kring ökad tillgänglighet, var en ökning av bruttoarean med 84 m2 i den ursprungliga ritningen oundviklig. Detta innebar en total ökning av bruttoarean med 25 %, vilket resulterade i merkostnader som uppgick till  126 014 SEK för lägenhetsplanet i höjd nivå. Dessa merkostnader inkluderar materialet i väggar, dörrar samt golvbjälklaget. Den procentuella kostnadsökningen för materialet blev således 22 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)