Naturorienterande ämnena – är det oattraktivt? Lärares perspektiv på undervisning och elevattityd

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I Sverige och många andra länder har det rapporterats om minskat intresse för NO och försäm- rade resultat. Detta visar bl.a. resultat från PISA och TIMSS. I lägre åldrar menar tidigare forsk- ning att eleverna har en positiv attityd till ämnet medan det är en tydlig nedgång i äldre åldrar. Det visar att någonting händer under skolgången som påverkar eleverna i negativ bemärkelse. Därav ställs frågan hur man bibehåller den positiva attityd som existerar i tidiga åldrar? Syftet med den här studien var att undersöka yrkesverksamma lärare mot elever i yngre åldrar och få de- ras perspektiv på ämnet, ta reda på hur de arbetar med ämnet och hur de upplever elevernas in- ställning till ämnet. Genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer undersöktes syftet utifrån frågeställningarna: • Känner lärare till elevernas försämrade resultat och minskade intresse i NO från de inter- nationella undersökningarna och tidigare forskning? • Hur uppfattar lärarna situationen av elevers nedåtgående trend gällande attityd och resultat i NO? • Hur resonerar lärare kring åtgärder för att förändra elevernas inställning? • Vad är lärarnas uppfattning mellan elever i grundskolans yngre och äldre år gällande in- tresse och attityd inom NO? Resultatet av studien visar att samtliga lärare känner till den nedåtgående trend som rapporterats tidigare. Lärarna upplever att det inte är något vanligt bland elever i tidiga åldrar likt det som tidi- gare forskning visat. Samtliga respondenter menar att det är ett komplext ämne och bristen på kompetenta lärare kan vara en av orsakerna till en försämrad attityd hos eleverna. Även begrepps- förståelse är en svårighet där flera av respondenterna menar att de bör tas upp i tidiga åldrar för att minska tröskeln högre upp i årskurserna. Lärarna som intervjuades berättade att praktiskt ar- bete och främst experiment är den stora faktorn till varför eleverna tycker det är ett roligt ämne i lågstadiet. Något som de menar försvinner till viss del i äldre åldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)