Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Sammanfattning: Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. Trädens tillväxt förändrar dessa variabler vilket leder till ökat bruttovärde och minskad avverkningskostnad per volymenhet. Skogsbestånd ökar därmed i värde från ett år till nästa, om inte skador, t.ex. vindfällen, inträffar, och under förutsättning att virkespriser och avverkningskostnader är densamma. Den årliga värdeökningen kan uttryckas i relativa tal, som en andel av värdet före tillväxt. Värdeökningen kan då jämföras med andra investeringar (om även skatteeffekten beaktas), och användas som variabel inför beslut om t.ex. förvärv, slutavverkning och belåning. Syftet med denna studie är att ta fram funktioner för beräkning av skogsbestånds kapitalförräntning, samt att ta fram kartor som visar kapitalförräntningen för produktiv skogsmark i Sverige. Att i detalj skatta ett skogsbestånds kapitalförräntning kräver många beräkningssteg och detaljerad information om träden i beståndet. I denna studie gjordes dessa beräkningar med planeringssystemet Heureka PlanVis, med uppgifter från Riksskogstaxeringen. Med PlanVis beräknades även trädens tillväxt under en femårsperiod. Därmed kunde nettovärdet år fem relateras till nettovärdet år noll, och den årliga förräntningen beräknas. Genom regressionsanalys relaterades förräntningen till data om skogstillståndet, vilket resulterade i funktioner där koefficienterna skattades med statistiska metoder. Funktionerna gör det möjligt att skatta skogsbestånds förräntning om man känner till beståndets skogliga variabler som till exempel grundyta, medeldiameter och medelhöjd. Funktionerna tillämpades på Skogsstyrelsens produkt Skogliga grunddata, vilket resulterade i kartor med kapitalförräntning för all produktiv skogsmarksareal, med undantag för ungskog, i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)