Städar ni så jobbar vi : en kvalitativ intervjustudie av inställningen till köp av svarta hushållstjänster

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Problem/Bakgrund: År 1993 gick startskottet för den "första omgången" av den så kallade "pigdebatten" som kretsade kring huruvida hushållstjänster skulle skattesubventioneras eller inte. Idag är debatten återigen aktuell och frågan har allt mer kommit att framställas som ett feministiskt krav. Frågan har dock starka kopplingar till maktrelationer som grundar sig i genus-, klass- och etnicitetsstrukturer. Vad gäller den oregistrerade marknaden för hushållstjänster har den ökat i Sverige och den grupp som till största delen efterfrågar tjänsten är medelklassen varav det är intressant att studera deras inställning till fenomenet. Syfte: Utgångspunkten för uppsatsen är mitt intresse för hur medelklassen förhåller sig till köp av svarta hushållstjänster och uppsatsen syftar till att studera hur denna inställning och hur relationen till marginalisering av vissa grupper kan förstås. Utgångspunkter: Mitt material har utgjorts av djupintervjuer med fem medelålders kvinnor och män tillhörande medelklassen. Genom att förena begreppet intersektionalitet med teori om arbete i det postkoloniala samhället vill jag förstå hur underordning och dikotoma föreställningar uppstår, fortlever och artikuleras. För att teoretiskt granska mitt material har begreppen kommodifiering, feminisering och etnifiering varit vägledande. Slutsatser: Uppsatsens visar på hur intervjupersonerna förhåller sig till och ser på sitt eget handlande utifrån ett individperspektiv. Deras eget handlingssätt relateras följaktligen inte till exkluderande strukturer som omger det svarta hushållsarbetet. Detta betyder att ordningar och hierarkier kommer att tas för givna och den dikotoma uppdelningen mellan "vi" och "dem" att fortleva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)