Jesus går på vattnet : Vad händer med bibelberättelsen när den återberättas för barn?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

Sammanfattning: I denna uppsats studeras, främst med hjälp av en narrativ analys, berättelsen om när Jesus går på vattnet i Barnens bibel med text av Anne de Vries och svensk översättning av Ylva Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och svensk översättning av Åsa Hofverberg och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk översättning av Ulla-Stina Rask. Syftet med uppsatsen att se om några, och i sådana fall vilka, förändringar som sker när en bibelberättelse återberättas för barn, och sedan se hur dessa påverkar berättelsen. Med hjälp av Elizabeth Struthers Malbons metod för narrativ analys där berättelsen studeras utifrån karaktärer, miljö, handling och retorik studeras barnbiblarna och Matteusevangeliet först var för sig. Dessa jämförs sedan med varandra för att se om det går att se några likheter och skillnader och slutligen se hur de grepp som författarna tagit påverkar bibelberättelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)