Hur pedagoger i förskolan kan värna barns lek : En kvalitativ observationsstudie av pedagogers handlingar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur pedagoger kan skapa förutsättningar för lek på en förskolegård. Både Barnkonventionen och Förskolans läroplan (2018) hävdar att barn har rätt till lek. För att besvara studienssyftet valdes en kvalitativ metod där barn och pedagogernas handlingar observerades på en förskolegård. Resultatet ger förståelse för hur pedagoger skapade förutsättningar för lek genom omsorg, socialiserande samt material och miljö. Exempelvis visar resultatet att pedagogernas förhållningssätt spelar stor roll för barns lek, att de värnar om och ser det positiva i barns lek. Genom att först och främst se till att barnens grundläggande behov av trygghet och värme säkerställs så skapar pedagogerna på förskolanförutsättningar för barns lek. Resultatet visar på detta sätt hur lek kan värnas och hur den kan få en central plats i förskolans utbildning i enlighet med Lpfö 18 och Skollagen samt även spegla de värden som uttrycks i Barnkonventionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)