Sju lärares inställning till läxor

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Malin Fabian; [2020-02-25]

Nyckelord: läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

Sammanfattning: I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. Det visade sig att flera av lärarnas främsta syfte med läxan var för att informera föräldrar eller vårdnadshavare om vilken nivå deras barn befann sig på samt vad de gjorde i skolan. Andra syften med läxor var öva upp en god studieteknik, repetera övningar som eleven gjort i skolan samt befästa kunskaper som barnet har tillskansat sig i skolan. Huvuddelen av de lärare som intervjuats anser att erbjuda studiestöd är nödvändigt för ett fungerande läxsystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)