Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. Vi har valt att se närmare på denna utveckling inom organisationen Svenska Röda Korset och de effekter denna resulterar i. Svenska Röda Korset svarar på denna utveckling genom att anta en ny strategisk inriktning som förändrar organisationsstrukturen och förutsättningarna för individerna inom den. Organisationsförändringar tenderar att förändra maktstrukturer då den formella hierarkin förändras vid dessa. Detta blir än mer intressant inom Svenska Röda Korset då organisationsformen inte endast är uppbyggd av en formell hierarki med anställda och chefer, utan består till störst del av frivilliga och till en mindre del tjänstemän. Förändringsprocessen karakteriseras av olika kännetecken vilka vi kommer se närmare på genom en organisationsmodell som omges av samhällets ständiga inverkan. Genom att analysera centrala dokument, utföra intervjuer av både frivilliga och tjänstemän, samt utföra en observation ämnar vi belysa organisationens beståndsdelar; Formell organisation, informell organisation, tjänstemän och frivilliga. Detta gör vi genom att försöka besvara nedan frågeställningar: Vad innebär Svenska Röda Korsets nya strategiska inriktning 2020-2023? Hur påverkar förändringen tjänstemäns och frivilligas arbete, engagemang och villkor? De väsentliga slutsatser vi kommer fram till handlar om dels frivilligheten och dels den informella delen av organisationen. Gällande frivilligheten ser vi att när välfärdsstaten vacklar uppkommer ett stort ansvar som vilar på frivilliga, vilkas verksamheter kantas av utmaningar som till exempel ett risktagande inom vissa uppdrag. Det framkommer också att frivilligheten är delvis påtvingad då uppdragen till stor del handlar om ett återkommande åtagande och inte enstaka tillfälliga insatser. Vi ser också att den informella organisationen, som till stor del består av frivilliga, bör ges ett större utrymme då den tar en stor plats och har ett starkt inflytande på övriga delar av organisationen. Nyckelord: Svenska Röda Korset, Senmodernitet, Tredje sektorn, Förändringsprocess, Tjänstemän, Frivilliga

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)