Vår väg mot de andra -En dokumentanalys av Nordiska motståndsrörelsens skapande av en högerextrem identitet genom manifestet Vår väg

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Studien tar utgångspunkt i våldsbejakande extrema miljöer och hur dessa skapar och förmedlar en bild av sig själva som starka utifrån svagare samhällsgrupper. Den organisation som har analyserats är Nordiska motståndsrörelsen (hädanefter förkortat NMR) och deras manifest Vår väg, i vilket de uttrycker sin ideologiska övertygelse. I det empiriska materialet har två retoriska teman uppmärksammats och valts ut, dessa kallas i framställningen kulturella och biologiska aspekter. Utifrån dessa teman har också frågeställningar formulerats och analysdelen delats upp. Empirin har i analysdelen sammanförts med teorierna om etablerade och outsiders (Elias & Scotson, 1965/2010) och orientalism (Said, 1978/2016). De kulturella likheterna handlar om att den etablerade gruppen, i detta fall NMR, behöver en outsidergrupp i form av sina meningsmotståndare för att bygga upp en stark gemenskap både genom intern sammanhållning och extern separering. Att dela in grupperna i etablerade och outsiders får också effekten att outsidergruppen ses som mindre värd samt att det är den etablerade gruppen som är idealet (Elias & Scotson, 1965/2010). I de biologiska aspekterna återfinns stora likheter i hur orienten presenterades av de europeiska orientalisterna som ett lägre stående folk. Orientens samhällen ansågs mindre utvecklade och individerna ointelligenta och primitiva. NMR ser på ett liknande sätt som européerna sig själva som en överlägsen grupp och att de därav har rätt att styra över dem som är lägre stående, för deras eget bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)