Förskolebarns samspel i de spontana och styrda aktiviteterna i förskolan : Hur tar sig barns sociala samspel uttryck i olika situationer?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Leken har en central plats i förskolan och har positiva effekter för barns utveckling och lärande. I förskolan är barnens lek och spontana aktiviteter beroende av hur de vuxna organiserar och strukturerar upp vardagen i vuxenledda aktiviteter och rutinsituationer. Syftet med denna studie var att undersöka hur barns sociala samspel tas i uttryck och på vilket sätt skiljer sig samspelet i de spontana respektive styrda aktiviteterna på förskolan. För att försöka synliggöra barnens samspel har vi genomfört observationer med inspiration av etnografi som metod. Vi har tagit i beaktande att vi som observatörer tolkar barnens sampel vilket kommer att påverka hur resultatet ser ut. Det betyder att vårt resultat bygger på våra upplevelser utifrån de observationer vi genomfört, varför resultatet inte utgörs av en absolut sanning. Studiens resultat visar att barnens samspel skiljer sig åt i de spontana respektive styrda aktiviteterna. I de spontana aktiviteterna visade barnen bland annat en vilja att kommunicera och lösa problem på egen hand, barnens aktiviteter innehöll fler inslag av fantasilek och förhandlingar om roller. Under de styrda aktiviteterna rörde sig barnens samspel flera gånger om att anpassa sig efter förskolans normer och regler, till exempel att sitta still på samlingen och räcka upp handen. Resultatet visade även ett framträdande drag i barnens samspel i form av tyst kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)