Kommunal värdering av nyttjandetider: Hur uppnår kommuner rättvisande avskrivningstider på materiella anläggningstillgångar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Rådet för kommunal redovisning utkom 2006 och 2009 med nya rekommendationer för hur kommuner ska värdera sina anläggningstillgångars nyttjandetider. Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur kommuner värderar och fastställer materiella tillgångars nyttjandetider. Arbetet syftar till att identifiera och beskriva kommuners värderingsmetoder, arbetsprocesser samt att utveckla en modell för fastställande av tillgångars nyttjandetider.
Arbetets data är insamlad genom två delstudier där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Insamlad data analyserades med hjälp av teorin om ansvarsskyldighet, agentteorin, teorin om förvaltarskap, institutionell teori samt Life cycle costing teorin. Teorierna användes i analysen för att skapa en bild av varför kommunerna agerar som de gör i samband med värderingar av tillgångars nyttjandetid samt för att ta reda på hur kommuner skulle kunna göra denna värdering. Analysen har resulterat i en arbetsmodell för hur kommuner kan värdera tillgångars nyttjandetider. Arbetets slutsatser förklarar att kommuner har svårt att anpassa sig till förändringar på grund av att tjänstemännen inom kommunerna är starkt påverkade av normer och kognitivt beteende. Slutsatserna förklarar även att det krävs att kommunerna har kontroll eller skapar incitament för att genomföra förändringarna som de nya rekommendationerna innebär.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)