Kostvanor vid skiftarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Niku Shams Zanjani; [2014-06-27]

Nyckelord: Kostvanor; sömn; oregelbundna arbetstider; polis;

Sammanfattning: I Sverige är idag cirka en tredjedel som inte har arbetstid förlagd på kontorstid. Oregelbundna arbetstider har en stor påverkan på hälsan och välbefinnandet. Genom att äta regelbundet kan arbetstid som är förlagd på oregelbundna tider klaras av lättare. Syfte med undersökningen är att kartlägga hur kostvanorna hos poliser i yttre tjänst påverkas av oregelbundna arbetstider och sömn på oregelbundna tider. Hur poliserna upplever att deras kostvanor påverkas av oregelbundna arbetstider, sömnens inverkan på kostvanorna och vilka hinder och främjande åtgärder det finns för att förbättra kostvanorna. Totalt delades 100 enkäter ut i distrikten City och Söderort, Polismyndigheten i Stockholms län. Det resulterade i 80 respondenter. Enkäten innehöll 20 frågor med både fasta svarsalternativ och öppna frågor. Resultatet visade att majoriteten av poliserna ansåg att den höga arbetsbelastningen, speciellt under kvällspassen, gjorde att de inte fick möjlighet att äta regelbundet. Poliserna hade måltidsuppehåll i form av rast och åt måltider när verksamheten tillät det. Sömnen inverkade på kostvanorna genom att poliserna åt mer när de var trötta, åt dåligt när de hade sovit dåligt och det var svårt att äta regelbundet när sömnen var oregelbunden. De största hindren till bättre kostvanor upplevde poliserna var den höga arbetsbelastningen speciellt under kvällspassen. Främjande åtgärder som poliserna själva ansåg de kunde göra var att bli bättre på att planera inför arbetspassen genom att ta med matlåda och mellanmål i bilen. Andra främjande åtgärder var att införa fast tid för måltidsuppehåll som ger poliserna garanterad tid att äta. Arbetsgivaren kunde bjuda på frukt och anställa fler personal som gjorde det möjligt för poliserna att äta regelbundet och äta när de ville.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)