Kartläggning av externa effekter vid etablering av storskaliga solcellsparker : En fallstudie av tre storskaliga solcellsparker

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Det här är en stuide om externa effekter som kan uppstå vid etablering av solcellsparker och om hur sådana effekter kan påverka samhällsbeslut. Förnybara energikällor spelar en nyckeroll för att skapa en hållbar framtid, där storskaliga soclellsparker kan ses som ett hållbart alternativ till energikällor. Det finns en risk att Solcellsparker kan medföra globala och lokala negativa externa effekter och är därför intressant att studera. Studien bygger på en kvalitativ metod, där intervjuer med fya sakägare som har goda kunskaper och insikter om solcellsparker genomförts. Empiriskt material från fysisk planering, miljöbedömningar och andra pålitliga källor har använts för att besvara studiens frågeställningar. Resultaten visar att anläggningen av en solcellspark kan leda till en så kallad green vs. green-konflikt, där det finns olika intressen och åsikter. Genom att jämföra tre befintliga solcellsparker har vi sett vilken roll externa effekter spelar i beslutsfattande när det gäller att anlägga en solcellspark och hur väsentliga samhällintressen, till exempel livsmedelsförsörjning, också kan påverka beslut om att anlägga solcellsparker. Resultaten visar också att lokaliseringsprinicipen spelar en stor roll, genom att påverka vilka externa effekter som kan uppstå lokalt på platsen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)