Konceptframtagning av ett verktyg för montage av spantring på pressvals

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

Sammanfattning: Detta projekt utfördes på uppdrag av Valmet AB på dess anläggning belägen i Sundsvall. Valmet är ett företag som är ledande inom pappersmassaindustrin och utvecklar maskiner samt utrustning inom massa-, pappers- och energiindustrin. En av dessa maskiner är TwinRoll pressen som detta examensarbete handlar om.  En del av pappersmassaindustrin inkluderar rengöring av massa. För detta används stora maskiner som kontinuerligt pressar smutsig vätska ur massan med hjälp av pressvalsar. På valsarna sitter en detalj vilket är betitlad som mantelsektioner och består av flertal spantringar. I detta arbete undersöks dessa mantelsektioner och dess produktionsmetod åt företaget Valmet.     Arbetets syfte var att framta ett koncept för ett verktyg som ska kunna underlätta montering av spantringarna som sitter på pressvalsen. Med framtaget koncept kan de svetsade mantelsektioner som tillverkas, ersättas av enbart spantringar som direkt monteras på valsen, vilket innebär att de istället för påsvetsning krymps på konstruktionen. Genom detta krävs inget mellansteg vid montering och det sparas både tid och pengar.   Studiens mål har varit att generera ett koncept som förändrar dagens produktionsmetod genom att effektivisera den med en praktisk samt kostnadseffektiv lösning.  Resultatet av examensarbetet visar ett konceptuellt verktyg i form av ett hydrauliskt gripdon vilket uppfyller kraven som författarna har ställt sig inför. Studien presenterar även en vidare utveckling av verktyget som går att implementera i företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)