Matematik, matematiikka och matematikk - En jämförande studie om specialpedagogiska yrkesroller och arbete med elever i matematiksvårigheter i Sverige, Finland och Norge

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med vår studie var först och främst att få en nyanserad bild av det specialpedagogiskaarbetet i Sverige, Finland och Norge genom att sätta detta arbete i sin historiska och nutidakontext. Syftet var också att berika den svenska specialpedagogiska traditionen genom att tadel av de specialpedagogiska yrkesrollernas utformning i Finland och Norge. På så sätt villevi få större förståelse för det specialpedagogiska arbetet med och kring elever imatematiksvårigheter i Sverige, Finland och Norge. De teoretiska utgångspunkterna harhämtats från Internationell och jämförande pedagogik och ett relationellt perspektiv, vilketinnebär att det specialpedagogiska arbetet med och kring elever i matematiksvårigheter harstuderats i en omgivande kontext och att studien utgår från att omgivningen påverkar eleversskolproblem.För att få en ökad förståelse kring de specialpedagogiska yrkesrollerna och arbetet med ochkring elever i matematiksvårigheter använde vi oss av en kombination av litteraturstudier,kvalitativa semistrukturerade intervjuer och konkreta fallbeskrivningar, så kallade vinjetter. Ivårt fall syftade litteraturen i första hand till att se det omgivande sammanhanget samtidigtsom intervjuerna och vinjetterna kunde ge exempel på det vardagliga specialpedagogiskaarbetet med och kring elever i matematiksvårigheter. Totalt gjordes sex intervjuer, fördeladepå två olika skolor i Sverige, två olika skolor i Finland, en intervju på en norsk skola och enpå ett norskt kommungemensamt PPT-kontor (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Allaintervjuade hade en akademisk specialpedagogisk utbildning av den typ att man efter examenförväntas kunna arbeta med elever i matematiksvårigheter samt erfarenhet av 11-åriga elever imatematiksvårigheter. Vinjetterna användes som en del av intervjun.Under arbetets gång har det blivit tydligt att utgångspunkten för det specialpedagogiskaarbetet liknar varandra i ländernas skollagar. På grund av att skolsystemen är starkt påverkadeav det omgivande samhället och dess historia, så skiljer sig arbetet med elever imatematiksvårigheter åt i praktiken. Länderna skiljer sig åt både vad det gäller utbildning, despecialpedagogiska yrkesrollernas utformning och vilken typ av specialundervisning somanses vara till elevens bästa. Den svenska skolan kännetecknas av politiska beslut och enständig följd av reformer, i Finland är skolsystemet stabilt och i Norge utmärker sig skolangenom sin stora lokala variation. En stor del av det som har framkommit i resultatet gäller intebara arbetet med elever i matematiksvårigheter utan kan anses vara mer generella kunskaperkring de specialpedagogiska stödsystemens uppbyggnad i Sverige, Finland och Norge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)