IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. Effekter från implementering av IVA outreach har visat varierande resultat. Flera studier indikerar positiva effekter utöver påverkan på antal återinläggningar på IVA och reducerad mortalitet. Syfte: Att undersöka vårdavdelningssjuksköterskors perspektiv på IVA outreach som stödfunktion med fokus på intensivvårdssjuksköterskans roll. Metod: En integrerad litteraturöversikt med tematisk analys av insamlade data. Totalt inkluderad 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ metod. Resultat: Resultatet kan sammanfattas med fyra huvudteman. 1. IVA outreach och intensivvårdssjuksköterskan ger professionellt stöd till sjuksköterskan. 2. Intensivvårdssjuksköterskan som kunskapsförmedlare och förebild. 3. Positiv påverkan på patientsäkerhet. 4. Hindrande faktorer för att använda IVA outreach. Från sjuksköterskors perspektiv förbättrar IVA outreach samverkan, kommunikation och kontinuitet i vården. Kunskap och stöd från intensivvårdssjuksköterskan skapar trygghet och ökar självförtroende hos sjuksköterskor. Sjuksköterskors perspektiv är att IVA outreach förbättrar arbetsmiljö och stärker patientsäkerheten. Negativa attityder, personliga egenskaper hos individer och sjuksköterskors uppfattningar om otydlig roll och funktion kan upplevas som hindrande faktorer för användning av IVA outreach. Slutsats: Genom att ge professionellt stöd skapar IVA outreach bättre förutsättningar för sjuksköterskor på vårdavdelning att utöva god och säker vård. Sjuksköterskor på vårdavdelning upplever att IVA outreach skapar en vårdbro mellan IVA och vårdavdelning, bidrar till bättre interprofessionell kommunikation och samverkan, främjar kontinuitet i vården, ökar kompetens och självförtroende hos sjuksköterskor. Vilket leder till en bättre arbetsmiljö och positiv påverkan på patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)