Elevers läsförståelse i ett reflekterande klassrum : En systematisk litteraturstudie om att på bästa sätt främja läsförståelse genom lässtrategier, motivation och kognitiv stöttning i årskurs 1–3  

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudies syftet är att identifiera de evidensbaserade sätt på vilka lärare kan arbeta med läsinlärning för att skapa läsförståelse av skönlitteratur i årskurs 1–3. Studiens material består av utvalda artiklar som samlats in från olika databaser utifrån nyckelord från syfte och frågeställning. Innehållsanalys har använts för att tematisera materialet i syfte att undersöka hur lärare kan arbeta med motivation och lässtrategier för att främja läsförståelse samt att undersöka hur läraren kan stötta elever kognitivt i den lärprocessen. Studiens teori grundar sig i Judith A. Langers litterära föreställningsvärldar som beskriver de mentala processer som sker under läsningen samt Karin Taubes psykologiska teorier med utgångspunkt i läsinlärning och självförtroende. Studiens resultat visar att lärarens kognitiva stöttning och interaktioner med elever kan höja deras motivation till läsförståelse samt att det leder till att eleverna utvecklar en självständighet. Studiens resultat visar även att sam-bandet mellan lässtrategier och läsförståelse endast samverkar vid lärarens kognitiva stöttning. Utöver det kan läraren skapa en god självuppfattning hos elever vilket påverkar deras nyfikenhet som är en drivande faktor i läsinlärningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)